Vedtægter for foreningen Nordisk Dans København

 

Formål og vision

§1  Foreningens formål er at skabe et levende forum for nordisk dans og musik. Formålet er endvidere at udbrede kendskabet til de nordiske folkedanse- og musikkultur.

 

Foreningens aktiviteter

§2a At arrangere aktiviteter for primært unge. Det kan for eksempel være danseaftener, baller, workshops, mere intensive undervisningsforløb og udarbejdelse af undervisningsmateriale.

§2b Foreningen og dens aktiviteter er baseret i København, men ikke begrænset hertil.

 

Værdier

§3 Vi mener, at de nordiske folkedanse- og musiktraditioner er ideelle til at få mennesker til at mødes i meningsfuldt samvær, og vi ønsker herigennem at samle mennesker på tværs af geografiske, kulturelle og sociale skel.

Foreningen ønsker at få flere unge til at opdage og fordybe sig i de nordiske traditioner både indenfor musik og dans. Samtidig ønsker vi også, at de som allerede kender til folkemusik og -dans kan tage del i tilbagevendende arrangementer og på den måde dyrke deres interesse.

Foreningen ønsker endvidere både at bevare og bidrage til den danske og nordiske kulturarv. Dansen og musikken er kulturbevarende, inkluderende, skaber fællesskaber og sammenhold.

 

Medlemskab

§4a Man kan blive medlem ved at indgive en skriftlig begæring om dette. Medlemskabet skal skriftligt anmodes forlænget ifbm. hver årlig generalforsamling.

§4b Bestyrelsen kan ved enstemmig vedtagelse på et bestyrelsesmøde eksludere medlemmer, såfremt bestyrelsen bedømmer at disse modarbejder foreningens formål og værdier.

 

Kontingent

§5  Eventuel kontingent for medlemskab af foreningen fastsættes af bestyrelsen på bestyrelsesmøder.

 

Økonomi

§6a Bestyrelsen er ansvarlig for at der føres et selvstændigt regnskab.

§6b Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

§6c Foreningens midler kan kun anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

§6d Foreningens bestyrelse er ansvarlig overfor generalforsamlingen for anvendelsen af foreningens midler.

§6e Foreningen hæfter alene ved dennes formue, og hverken bestyrelse eller menige medlemmer hæfter personligt for foreningens forpligtelser.

 

Bestyrelse

§7a Foreningen ledes af foreningens bestyrelse på maksimum 8 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for en toårig periode. I lige år vælges fire bestyrelsesmedlemmer, og i ulige år vælges fire bestyrelsesmedlemmer.

Ved udtrædelse af bestyrelsen kan bestyrelsens øvrige medlemmer udpege et nyt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§7b Bestyrelsesmedlemmer kan, efter godkendelse af den samlede bestyrelse, underskrive på foreningens vegne.

 

Generalforsamling

§8  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes en gang årligt. Bestyrelsen indkalder alle medlemmer skriftligt med mindst to ugers varsel. Alle medlemmer har stemmeret.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Godkendelse af generalforsamlingen.
  3. Formandens beretning.
  4. Fremlæggelse af regnskab v. kassereren
  5. Indkomne forslag.
  6. Budget for det kommende år.
  7. Dialog om det kommende års aktiviteter.
  8. Valg af bestyrelsen.
  9. Eventuelt.

 

§9 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen beslutter det, eller mindst en tredjedel af medlemmerne begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter som ønskes behandlet. Indkaldelse hertil sker skriftligt med mindst 14 dages varsel og senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab. Den foreslåede dagsorden vedlægges.

 

Vedtægtsændringer

§10  Vedtægtsændringer kræver vedtagelse på en generalforsamling ved simpelt flertal.

 

Ophør af foreningen

§11 Foreningen kan kun opløses ved en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med dette punkt på dagsordenen, og opløsningen kan kun vedtages ved mindst ¾ stemmer for fra de fremmødte stemmeberettigede. Foreningens eventuelle formue skal ved opløsning doneres til velgørende formål der styrker sammenholdet og de sociale relationer blandt unge med interesse for folkemusik og – dans.

 

Vedtaget den 11. januar 2018